za 2
mei

jeugd & familie

Wijnand Stomp

De Spin Anansi (4+)za 2
mei

musical

Paul Groot, Maartje van de Wetering, Jeremy Baker, e.a.

Companydo 7
mei

muziektheater

René van 't Hof, Servaes Nelissen e.a.

Rock me baby8 t/m
10 mei

musical

Meisje van de Waagza 16
mei

muziek

Legendary Albums Live presenteert

The Rolling Stones' Sticky Fingersza 23
mei

muziek

Daniël Lohues

Theatervoorstelling 2020wo 27
mei

jeugd & familie

Checkpoint Theater (8+)